ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  1. โปรแกรมประเภท Browser (เปิดอินเตอร์เน็ต) ที่สามารถใช้งานกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เป็นอย่างดี คือ โปรแกรม Mozilla Firefox ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมโดย คลิกที่นี่
  2. อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน คลิกที่นี่
  3. เข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คลิกที่นี่
  4. รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบ้านในเขตตำบลปงแสนทองคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแผนที่

  1. คำอธิบายเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คลิกที่นี่
  2. แผนที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คลิกที่นี่

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดี